Zawartość niniejszej witryny jest wartością intelektualną, chronioną prawem autorskim.


Wszystkie materiały znajdujące się na stronach serwisu vetopedia.pl są własnością portalu i jego twórców.

Bez zgody autora strony, właściciela praw autorskich oraz wydawcy materiałów udostępnionych w Internecie, żadna część tego serwisu nie możne być reprodukowana, modyfikowana, przechowywana w innych systemach informatycznych i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem kopiarek czy w inny sposób.

Zamieszczenie artykułu z serwisu vetopedia.pl na innym serwerze www czy w publikacji drukowanej jest możliwe tylko za pisemną zgodą autora. W uzasadnionych wypadkach zgodę można uzyskać kontaktując się z administracja serwisu.

Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim bez zgody autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Osiąganie korzyści może wpłynąć na wysokość i formę odszkodowania przyznanego przez sąd, ale nie zmienia samego faktu zaistnienia naruszenia praw autorskich.

Dozwolone jest cytowanie niewielkich fragmentów artykułów pochodzących z serwisu, z podaniem ich źródła.

W wypadku cytatu na stronie www "podanie źródła" oznacza odnośnik wskazujący na ten serwis lub konkretną jego stronę, w wypadku publikacji drukowanej oznacza podanie adresu serwisu: http://www.vetopedia.pl w formie bezpośredniego linku. Rozmiar cytatu nie może wykraczać poza granice określone w oddziale 3-cim ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Przy cytacie wskazane jest podanie daty dokonania cytowania, aby czytelnik miał możliwość zapoznania się z aktualną wersją artykułu, ponieważ wiedza i poglądy autora mogły ulec zmianie.

Kopiowanie, przetwarzanie bądź inne modyfikacje materiałów zawartych na stronach serwisu vetopedia.pl bez upoważnienia grozi pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, a określonym przez art. 115-123 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednie ustawy z zakresu prawa cywilnego.

oddam psa
ff