Regulamin portalu vetopedia.pl


Wróć do poprzedniej stronyRegulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1.Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm., zwana dalej: „u.ś.u.d.e.”).

2.Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1) Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.);

2) Newsletter – wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca treści o tematyce prawnej i edukacyjnej, w tym treści o charakterze informacji handlowej tj. treści informacyjne o nowych artykułach umieszczanych na stronach internetowych Administratora, w szczególności http://e-ochronadanych.pl oraz http://www.vetopedia.pl, jak również informacji o oferowanych aktualnie usługach i produktach Administratora. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody Newsletter może obejmować również informacje handlowe dotyczące usług i produktów oferowanych przez podmioty współpracujące z Administratorem;

3) Portal lub Serwis – Portal informacyjny dostępny pod adresem http://www.vetopedia.pl;

4) Regulamin – niniejszy dokument – Regulamin Portalu vetopedia.pl;

5) Administrator lub Usługodawca – Nexus Nova sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie przy ul. Leszczynowej 22

6) Podmioty współpracujące – podmioty z którymi współpracuje Administrator;

7) Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki regulaminu i zapisała się na usługę Newsletter, pozostawiła opinię lub zarejestrowała w portalu jako użytkownik;

8) Usługa – usługa Newsletter lub utrzymanie konta użytkownika portalu.

4. Charakter prawny Portalu.

1) Portal jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.

2) Portal jest skierowany do Użytkowników oraz osób które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na Portalu.

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają między innymi na:

1) umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Portalu,

2) przesyłaniu informacji Newsletter.

3) utrzymywanie konta użytkownika portalu ułatwiającego dostęp do części strony zarezerwowanej wyłacznie dla zarejestrowanych użytkowników

4) umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o placówkach weterynaryjnych i lekarzach weterynarii skatalogowanych według województw, miast i kategorii.

6. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu rejestracji, podczas dodawania opinii lub zapisu do newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

Rozdział 3. Dodawanie opinii

7. Opinie dodaje się poprzez wpisanie treści oraz wskazanie adresu e-mail (adres e-mail nie jest widoczny w pozostawionej opinii). 

8. Użytkownik zamieszcza treści na Serwisie na własną odpowiedzialność. 

9. Opinie o lekarzach weterynarii i placówkach weterynaryjnych mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej.

10. Opinie i informacje o lekarzach weterynarii i placówkach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego specjalisty i muszą one dotyczyć konsultacji medycznej lub wizyty, która miała miejsce.

11. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.

12. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie.

13. Administrator ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć lub moderować ich treść jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Administratora nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników. 

Rozdział 4. Odpowiedzialność

Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:

1) wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

2) treści i formę materiałów udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

3) sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu przez inne aniżeli Usługodawca podmioty,

4) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,

5) niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Użytkownik podmiotów,

6) przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,

7) szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,

8) problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie, komentarze.

15. Do korzystania z Portalu niezbędne jest:

1) Urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej;

2) Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

16. Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych:

Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z Usługi wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Rozdział 6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

17. Warunki zawarcia Umowy:

1) Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu rejestracji, podczas składania opinii lub zapisu na Newsletter, oraz zaakceptowały Regulamin;

2) Formularz rejestracji lub zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej.

18. Warunki rozwiązania Umowy.

Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:

1) na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie przycisku „wypisz” znajdującym się w stopce każdego z Newsletterów lub w przypadku gdy usługa dotyczy prowadzenia konta użytkownika klikniecia przycisku "Usuń Konto" znajdujacego się w koncie użytkownika lub wysłania wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia opinii na adres info@vetopedia.pl;

2) z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

19. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Portalu, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

20. Administrator może publikować reklamy i linki do innych stron internetowych. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

Rozdział 7. Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie, komentarze.

Ochrona danych osobowych:

21. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), jest Formik sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul Niemcewicza 26.

22. Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

1) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie Portalu”;

2) przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe;

3) prowadzenia (za uprzednią zgodą) marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem, do czasu wycofania zgody

4) korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na stronie serwisu;

5) obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

6) prowadzenia konta użytkownika wraz z dostępem do usług i części strony dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

7) analitycznym i statystycznym.

23. Więcej informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw przetwarzania danych osobowych) Użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.vetopedia.pl.

24.Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego. Wycofanie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres: rodo@vetopedia.pl i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

25. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że następuje to w związku z powierzeniem przetwarzania danych przez Administratora lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

26. Prawa osób, których dane dotyczą, o których mowa w Polityce Prywatności można realizować przesyłając żądanie na adres: rodo@vetopedia.pl.

Rozdział 8. Prawa autorskie

27. Zarówno układy treści zawarte na Portalu, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

28. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie treści portalu vetopedia jest zabronione.

29. Kopiowanie zdjeć ze strony bez zezwolenia autora jest zabronione

30. Zdjęcia wykorzystywane do postów pochodzą z banków zdjęć płatnych lub darmowych udostępnianych na licencji CC lub pochodzą z domeny publicznej.

Rozdział 7. Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, komunikaty informacyjne i reklamowe, zmiany regulaminu

Postępowanie reklamacyjne

31. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Portalu w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie pod adres: info@vetopedia.pl

32. Wszelkie sprawy dotyczące Portalu powinny być przesyłane pod adres info@vetopedia.pl.

Tryb zmiany Regulaminu

33. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

34. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej https://vetopedia.pl/regulamin/ nowego brzmienia Regulaminu.

35. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej nowe brzmienie Regulaminu.

36. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

Prawo i sąd właściwy

37. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

Wykładnia postanowień Regulaminu

38. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.


Wróć do poprzedniej strony